Náš cenník

Na základe dopytu zákazníka vypracujeme cenovú ponuku našich služieb. Po vzájomnej dohode a stanovení jednotnej hodinovej sadzby neúčtujeme už žiadne ďalšie vedľajšie náklady, ako sú napr. príplatky za nočné zmeny,  dni pracovného  voľna a pracovného pokoja.