Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti BORA sort s.r.o.

  

Preambula. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: Dodávateľ spoločnosť  BORA sort s.r.o., so sídlom Bystrická 1/A, 841 07 Bratislava, IČO: 35849720, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 27967/B (ďalej len „Dodávateľ“) a Objednávateľ je osoba - podnikateľ, ktorá má záujem na dodaní služieb od Dodávateľa a uzatvorila s ním osobitnú Zmluvu o poskytovaní služieb a to buď samostatnou zmluvou alebo na základe objednávok v zmysle týchto VOP (ďalej len „Objednávateľ“). Objednávateľ potvrdením objednávky potvrdil aj oboznámenie sa s týmito VOP. Akákoľvek odchýlna úprava medzi zmluvnými stranami mimo týchto podmienok, alebo osobitne uzatvorených zmlúv môže byť vykonaná len písomnou formou .

 

I.  Uzatváranie zmluvy na základe objednávky:

1.1. Objednávky prijíma dodávateľ od objednávateľa

a) v písomnej forme na základe cenovej ponuky dodávateľa, písomnou formou sa rozumie aj objednávka prostredníctvom e-mailu. 

b) telefonicky na zákazníckej linke.  

1.2. Cenová ponuka je záväzným návrhom na uzavretie zmluvy, následná objednávka služby / tovaru jeprijatím návrhu.

1.3. Telefonická objednávka je návrhom zmluvy, jej e-mailové/sms potvrdenie je prijatím návrhu.

 

II. Predmet, povaha a trvanie zmluvy

2.1. Akceptáciou objednávky v zmysle čl. I vznikne Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej v texte aj ako „Zmluva“). Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je  poskytnutie služieb kontroly a úpravy dielov v automobilovom priemysle podľa špecifikácie v objednávke, za dojednanú cenu.

2.2. Trvanie zmluvy sa vyznačuje v objednávke ako doba objednávky, predlžuje sa dohodou strán, vrátane konkludentného dojednania.

 

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť dojednanú alebo určenú cenu. Pre poskytnutie služieb platia ceny podľa cenovej ponuky špecifikovanej v jednotlivej Zmluvy (návrhu na uzatvorenie jednotlivej Zmluvy).

3.2.  Cena je splatná na základe faktúry, ak nie je dojednané inak. Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak je 14 dní od jej vystavenia. Všetky náklady platobného styku (bankové poplatky a pod.) znáša objednávateľ.

3.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny, ak sa cena surovín a energií, alebo devízový kurz meny transakcie oproti mene dodávateľa zmení od dátumu uzavretia Zmluvy do dátumu zdaniteľného plnenia o viac ako 4 %.

3.4. Objednávateľ má na výber, či faktúra bude vystavená v papierovej alebo elektronickej forme. V prípade, že si objednávateľ spôsobom určeným dodávateľom, zvolí elektronickú formu vystavovania faktúr, udeľuje týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty súhlas na to, aby mu dodávateľ vyúčtovával služby faktúrou vystavenou výlučne v elektronickej forme (ďalej aj „Elektronická faktúra“) a berie na vedomie, že dodávateľ nie je povinný zasielať faktúry v papierovej forme, ak nie je ďalej uvedené inak. Poskytovateľ sa zaväzuje Elektronickú faktúru doručovať objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve. Doručenie Elektronickej faktúry na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve sa považuje za riadne doručenie vyúčtovania za poskytnutú službu.

 

IV. Oprávnená držba

Diely vo vlastníctve objednávateľa, ktoré sú predložené na kontrolu alebo úpravu, sú odo dňa predloženia až do dňa expedície v oprávnenej držbe dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený ponechať diely vo svojej držbe až do úplného zaplatenia všetkých svojich pohľadávok voči  objednávateľovi. Objednávateľ je povinný uviesť v objednávke informáciu, či sú diely, pracovné pomôcky resp. pracovné prostriedky  vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby. Ak sú diely vo vlastníctve tretej osoby, je objednávateľ povinný poskytnúť na žiadosť objednávateľa dodatočné zabezpečenie záväzku.

 

V. Dodanie služieb

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať služby riadne a včas, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v Zmluve.  

5.2. Ak má objednávateľ vykonať platbu v prospech dodávateľa pred dodaním služby , dodacia lehota začína plynúť až odo dňa pripísania dohodnutej čiastky na bankový účet dodávateľa.

5.3. Reklamácie poškodení v záručnej dobe objednávateľ predloží dodávateľovi písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú adresu. V prípade mechanického poškodenia dielov na ceste k dodávateľovi alebo od neho, sa záruka na vady dielov spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje.

5.4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním, skladovaním dielov bez originálneho obalu, neodbornou manipuláciou mimo zavinenia dodávateľa, nedodržaním inštalačných podmienok, neodbornou montážou a faktormi na ktoré dodávateľ nemá dosah.

5.5. Reklamácie trvania prác musia byť predložené do 24 hodín od zaslania dokladu o výkone, nepodanie reklamácie v lehote sa považuje za vzdanie sa nároku bez osobitného upovedomenia.  Reklamácie trvania prác môže dodávateľ zamietnuť s prihliadnutím na čas potrebný na prípravu materiálu a logistické prestoje.

5.6. Nič v hore uvedených ustanoveniach o reklamáciách nemožno vykladať ako oprávnenie objednávateľa udeľovať pokyny pracovníkom alebo subdodávateľom dodávateľa, takýto dohľad a pokyny sú výslovne vyhradené dodávateľovi, to nevylučuje možnosť objednávateľa zabezpečiť dohľad nad priebehom poskytovania služby, všetky zmeny pracovného postupu je však objednávateľ povinný navrhovať alebo požadovať od dodávateľa.

 

VI. Dojednaná platba za nesplnenie povinnosti

6.1.  V prípade omeškania objednávateľa  s peňažným plnením má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody.

6.2. V prípade omeškania s peňažným plnením strany dojednávajú zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania. Nárok na úroky z omeškania sa netýka nároku na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

 

VII. Informačná povinnosť objednávateľa

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úkonov založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, oznámi túto skutočnosť dodávateľovi, za každý deň porušenia tejto povinnosti je objednávateľ povinný zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý týždeň nesplnenia oznamovacej povinnosti.

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na dojednanú zmluvnú pokutu vo výške 1 % za každý deň nesplnenia povinnosti, najmenej však 5000 EUR.

7.3. V prípade, ak sú diely alebo iný tovar na ktorom majú byť vykonané služby zo strany dodávateľa, podľa zmluvy predmetom duševného vlastníctva objednávateľa alebo tretej osoby, udeľuje týmto dodávateľovi  bezodplatnú, nevýhradnú,  časove (na dobu vykonania služieb) a priestorovo (na miesto výkonu služieb, vrátane prepravy z a do určeného miesta odovzdania služieb) obmedzenú licenciu, resp. je objednávateľ  povinný zabezpečiť  si také právo,   ktoré mu umožní neskôr udeliť licenciu dodávateľovi, alebo má  objednávateľ povinnosť zabezpečiť  udelenie  licencie   z tretej osoby na objednávateľa . Licencia  je / bude udelená  tak, aby  mohol dodávateľ riadne a včas vykonať služby v zmysle zmluvy. Dodávateľ má právo udeliť získanú licenciu  tretím osobám. V prípade, ak si tretie osoby uplatnia voči dodávateľovi  svoje nároky, vyplývajúce z porušenia ich duševných práv v dôsledku vykonania služieb  v zmysle zmluvy, je objednávateľ  povinný dodávateľa  odškodniť a to v rozsahu uvedených nárokov, ako aj nahradiť mu všetky náklady, ktoré mal dodávateľ  v súvislosti s prípadným súdnym konaním o takýchto nárokoch tretích osôb; tým nie je dotknutý nárok dodávateľa  odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mu objednávateľ  neposkytol, resp. nezabezpečil poskytnutie licencie.

 

VIII. Spoločné záväzky   a riešenie  sporov z viacstranných obchodov

8.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov podľa rozhodného práva, vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene, ako objednávateľ objedná služby od dodávateľa a následne dôjde:

a) k ich využitiu iným členom skupiny podnikateľov,

b) k ich využitiu alebo prevzatiu spracovaných  dielov v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,

c) k ich využitiu alebo prevzatiu spracovaných  dielov v priestoroch  spoločnej prevádzky, predstavuje takéto užívanie alebo prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku(solidárny záväzok podľa § 511 zákona č. 40/1964 zb. Obč. zák.). .

8.2. Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu, jej zástupcov a ňou poverených osôb bez ohľadu na spôsob zastúpenia, osôb, ktoré na základe poverenia objednávateľa prevzali tovar.

8.3. Strany sa dohodli na spoločnom záväzku objednávateľa a fyzických a právnických osôb, ktoré sú v čase plnenia zmluvy v takom vzťahu k objednávateľovi, alebo jeho štatutárnemu orgánu, že úkony na škodu veriteľa v prospech týchto osôb by boli odporovateľné v zmysle rozhodného práva.

8.4. Strany sa dohodli , že v prípade ak objednávateľ z tej istej skupiny podnikateľov podľa bodu 8.1. objedná tovar alebo služby od dodávateľa, a v čase potvrdenia objednávky existujú pohľadávky alebo nároky dodávateľa voči iným členom skupiny, pristupuje objednávateľ k takýmto záväzkom voči dodávateľovi.

8.5. Strany sa dohodli na spoločnom záväzku objednávateľa a iných spoločností - členov skupiny, ktoré vykonávali alebo boli oprávnené vykonávať rozhodujúci alebo riadiaci vplyv v zmysle štandardov ISO alebo iných obdobných štandardov (Remote Control) nad objednávateľom v čase odoslania objednávky. Dlžníkom zo spoločného záväzku sú dlžník a člen skupiny oprávnený vykonávať vplyv. 

8.6. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov ku ktorým dôjde na základe uzavretia zmluvy a prevzatia služby /tovaru podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní článok X. týchto podmienok.

 

IX. Spracovanie osobných údajov a doručovanie listín

9.1.Objednávateľ podpisom Zmluvy  súhlasí so spracovaním osobných údajov zamestnancov, alebo tretích osôb konajúcich v mene objednávateľa, resp. spolupracujúce osoby, v informačnom systéme dodávateľa  ako prevádzkovateľa za účelom evidencie v počítačovej databáze a na všetky  úkony spojené s obchodným stykom, v rozsahu  - meno, priezvisko, firma, IČO, adresa, a to na dobu trvania  vzájomného vzťahu až do doby vysporiadania všetkých vzájomných vzťahov a potrebnej archivácie. 9.2. Objednávateľ podpisom zmluvy  súhlasí s tým, aby dodávateľ  poskytol  a sprístupnil získané údaje vo vyššie uvedenom rozsahu tretím oprávneným  osobám a  tretím osobám, prípadne sprostredkovateľom, s ktorými spolupracuje, a to za účelom monitorovania obchodného vzťahu, riešenia zmluvných vzťahov, vymáhania pohľadávok, marketingových účelov a pod.

9.3.      Objednávateľ prehlasuje, že  bol dodávateľom  oboznámený  a poučený o svojich právach v súvislosti  so zákonom o ochrane   osobných údajov, najmä o práve  dobrovoľne  súhlasiť s udelením  súhlasu pre poskytnutie  osobných údajov, s možnosťou odvolania tohto súhlasu, bol oboznámený  s totožnosťou  oprávnenej osoby, ktorá získava jeho osobné údaje.

9.4.      Objednávateľ  akceptuje, že  je povinný upozorniť  svojich zamestnancov, alebo tretích osôb konajúcich v mene objednávateľa, resp. spolupracujúce osoby o tomto článku VOP  a je povinný si vyžiadať ich výslovný súhlas, pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške náhrady škody, na ktorú by bol v prípade sporu s dotknutými osobami  dodávateľ povinný.

9.5.      Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

9.6.      Dodávateľ si vyhradzuje právo oznamovať právne relevantné skutočnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ich zverejnením vo svojich obchodných priestoroch, formou ich zverejnenia na stránke www.borasort.sk alebo iným spôsobom uvedeným v týchto VOP. Ak nie je uvedené inak, sú oznamované skutočnosti pre objednávateľa záväzné dňom zverejnenia oznámenia.

9.7.      Zmluvné strany doručujú písomnosti osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými komunikačnými médiami na adresu uvedenú v zmluve.

9.8.      Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje preberanie písomností, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním. V prípade, že ich adresát odoprie prevziať alebo si ich nevyzdvihne, považujú sa za doručené tretí deň po ich vyhotovení.

9.9.      Pri doručovaní písomností poštou sa písomnosti považujú za doručené v tuzemsku tretí deň po ich odoslaní a v cudzine siedmy deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené tretí deň po ich odovzdaní doručujúcej osobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia. Písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu alebo iným elektronickým médiom platia za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

52.       Nedoručenie očakávaných písomností akéhokoľvek druhu, má objednávateľ dodávateľovi bezodkladne oznámiť. V opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením písomnosti.

 

X. Riešenie sporov

10.1 Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

10.2      V zmysle čl. 23 Nariadenie Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ( „Brusel I") v znení Nariadenia (EC) 1215/2012 v spojení s ust. § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom v prípade sporov, ktoré vzniknú zo zmluvy v zmysle týchto VOP, sa účastníci dohodli na právomoci všeobecných súdov Slovenskej republiky a to podľa sídla dodávateľa.

  

XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa, a to dňom prvého zverejnenia.

12.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom. Tieto  podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady  non venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi.

12.3.     Vzťahy dodávateľa a objednávateľa sa riadia zmluvou, VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí a to podľa pravidiel tam uvedených.

12.4.     Dodávateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky  zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP (ďalej „zmena“). Ak dôjde k zmene VOP, dodatok k zmluve je uzavretý nadobudnutím účinnosti ich zmeny; Túto zmenu dodávateľ zverejní vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie zabezpečí najneskôr dva týždne pred účinnosťou zmeny.  Vzájomné vzťahy dodávateľa a objednávateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP.

12.5.     VOP platia aj po skončení právneho vzťahu dodávateľa a objednávateľa, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.

12.6.     Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zmluvného vzťahu s dodávateľom požiadať o poskytnutie týchto VOP v elektronickej forme.

 

V Bratislave dňa 01.06.2016

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BORA sort s.r.o. Aktualizované k 1.8.2018